Jak wyglądają kryteria dochodowe programu 500+ ?

Jak wyglądają kryteria dochodowe programu 500+ ?

16 stycznia, 2021 0 przez Redakcja

Na podstawie projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i kolejne dzieci będą wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

W ustawie istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w sytuacji, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza sumy 800 zł a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną.

Dziecko niepełnosprawne wg definicji to dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyżej opisane zasady nie są ustalone permanentnie (na stałe).

Wysokość dochodów, która może uprawniać do otrzymywania świadczenia będzie sprawdzana przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W okresie co 2 lata będzie prowadzona ocena sytuacji materialnej dziecka a w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek kwoty mogą zostać zmienione.

W skład dochodu rodziny będą wliczane wpływy z następujących źródeł:

– przychody podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są zmniejszone o koszty uzyskania przychodu takie jak: podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeśli podlegają zmniejszeniu).

-zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym realne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itd., które są zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

-dochody, które są opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców zajmujących się żeglugą, do której używają statków handlowych,

-dochody z gospodarstw rolnych, które są opodatkowane podatkiem rolnym,

-dochody uzyskiwane przez obywatela w innych krajach a pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

-dochody, które pochodzą z tytułu świadczeń rodzinnych,

-dochody, które nie podlegają opodatkowaniu, a także zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. świadczenia pieniężne, renty, emerytury, ryczałt energetyczny, zasiłki chorobowe, dodatki kombatanckie, alimenty na rzecz dzieci oraz stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny zawiera sumę dochodów wszystkich jej członków, a dochód na pojedynczego członka rodziny oznacza w tym wypadku średni miesięczny dochód członka rodziny, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do przysługującego świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tej sprawie organ wypłacający.

W sytuacji, gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.