Emerytura pomostowa – komu przysługuje i ile wynosi świadczenie?

Emerytura pomostowa – komu przysługuje i ile wynosi świadczenie?

12 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Emerytura pomostowa – komu przysługuje i ile wynosi świadczenie?

Emeryturą pomostową określa się nic innego, jak rodzaj świadczenia, które charakteryzuje się tym, że przysługuje ono wyłącznie niektórym pracownikom, którzy wykonują swoją pracę w szczególnych warunkach, bądź o specyficznym charakterze. Osoby takie powinny dodatkowo spełniać określone wymagania, które ustają w chwili nabycia przez nich prawa do emerytury, osiągnięcia określonego wieku, bądź też śmierci. Trzeba również pamiętać przede wszystkim o tym, że emerytura pomostowa przysługuje wyłącznie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Aby uzyskać ten rodzaj emerytury należy rozwiązać swój dotychczasowy stosunek pracy, w innym przypadku jej otrzymanie nie będzie możliwe. W związku z tym, jeżeli pracujemy u kilku pracodawców jednocześnie to będziemy musieli rozwiązać nasz stosunek pracy ze wszystkimi pracodawcami. Emerytura pomostowa zostaje przyznana niezależnie od tego, czy dana osoba była bezpośrednio związana stosunkiem pracy przed przejściem na zasłużoną emeryturę, czy też nie.

 Kto jest uprawniony do emerytury pomostowej?

Emerytura ta jest przyznawana osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach. Przez szczególne warunki należy rozumieć, takie prace jak: pod ziemią, pod wodą, na wodzie, bardzo ciężkie prace o charakterze fizycznym, jak również w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Z kolei do zawodów o specyficznym charakterze, które są objęte emeryturą pomostową należy zakwalifikować: maszynistów pojazdów trakcyjnych, członków ratownictwa medycznego, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, jak również operatorów żurawi wieżowych.

emerytura pomostowa

Ile wynosi świadczenie emerytury pomostowej?

Jeżeli chodzi o kwestię tego, ile wynosi świadczenie emerytury pomostowej to należy powiedzieć, że jest to ściśle indywidualnym zakresem. Dzieje się tak, ponieważ emerytura pomostowa uzależniona jest nie tylko od stażu pracy, ale również od tego, czy dana osoba sobie gdzieś dodatkowo dorabia w pracy klasycznej. Dlatego też należy pamiętać, że w przypadku, gdy osiągane w pracy kwoty pieniężne osiągną konkretny pułap, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał możliwość zatrzymania wypłacanej emerytury. Warto także zaznaczyć, że ten rodzaj świadczenia należy traktować, jako nic innego, jak wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie za pracę w określonych warunkach. Jednakże wysokość takiego świadczenia w większości przypadków skłania rencistów do poszukiwania dodatkowego źródła dochodów, ponieważ nie jest to kwota satysfakcjonująca i wystarczająca na pokrycie wszystkich kluczowych potrzeb.

Jakie rodzaje dokumentów należy złożyć, by móc uzyskać emeryturę pomostową?

Otóż, aby móc uzyskać emeryturę pomostową należy przede wszystkim złożyć takie dokumenty jak: dokument o rozwiązaniu stosunku pracy, dokument pomagający ustalić Twój kapitał początkowy, zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach, jak również orzeczenie o niezdolności do pracy o szczególnym charakterze, bądź w szczególnych warunkach. Należy także zaznaczyć, iż dokumenty takie można złożyć zarówno przez internet, jak również w placówce, za pośrednictwem płatnika składek lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Emerytura pomostowa waloryzowana jest każdego roku.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc przejść na emeryturę pomostową?

Aby móc przejść na emeryturę pomostową należy spełnić przede wszystkim takie warunki jak:

  • u taki rodzaj świadczenia mogą ubiegać się wyłącznie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku (w przypadku kobiet jest 55 lat, natomiast w przypadku mężczyzn jest to 60 lat)
  • osoba ubiegająca się o takie świadczenie musi wykonywać pracę w szczególnych warunkach, bądź charakterze przez okres nie krótszy niż piętnaście lat
  • należy rozwiązać stosunek pracy ze swoim obecnym pracodawcom
  • okres składkowy dla kobiet musi wynosić nie mniej niż 20 lat, a dla mężczyzn nie mniej niż 25 lat

 

 Jak wypłacana jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest wypłacana przez placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Warto również pamiętać o tym, że takie świadczenie jest za każdym razem wypłacane od dnia, w którym powstało prawo do pobierania emerytury pomostowej. Natomiast prawo takie nie przysługuje wcześniej, niż od tego miesiąca, w którym został złożony wniosek o emeryturę pomostową. Świadczenie takie może być wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dwa różne sposoby. Jednym z nich jest wypłacanie emerytury pomostowej za pośrednictwem operatora pocztowego. Natomiast drugą możliwością jest wypłacanie świadczenia za pomocą spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub bezpośrednio na rachunek banku. Jedną z tych możliwości świadczeniobiorca może sobie wybrać. Aczkolwiek może zdarzyć się tak, że osoba, która pobiera takie świadczenie mieszka za granicą, w takim przypadku może być ono wypłacane w postaci: rachunku bankowego w Polsce lub osobie, którą świadczeniobiorca upoważni do odbioru takiej emerytury.

emerytura pomostowa

Czy można odwołać się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie emerytury pomostowej?

Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją podjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość odwołania się do sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda, a więc osoby, która składa odwołanie. Należy tego jednak dokonać do sądu okręgowego, który będzie sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. Czas na podjęcie takiego działania to nie więcej niż miesiąc, licząc od dnia, w którym została otrzymana decyzja. Po upływie tego czasu złożenie odwołania nie będzie możliwe. Należy również zaznaczyć, że wniesienie odwołania za każdym razem nie podlega jakiejkolwiek opłacie, a oprócz tego taki dokument można także złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bądź zgłosić nasz sprzeciw ustnie podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem danego oddziału ZUS, który decyzję w naszej sprawie wydał.

Na jakich zasadach Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala staż ubezpieczeniowy?

Jeżeli chodzi o kwestię zasad podczas ustalania stażu ubezpieczeniowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to należy zaznaczyć przede wszystkim to, że do stażu takiego są wliczane zarówno okresy składkowe, jak i okresy nieskładkowe. W przypadku okresów nieskładkowych uwzględnione zostają tylko te, które nie przekraczają 1/3 okresów składkowych świadczeniobiorcy. Pozostałe okresy nie są brane pod uwagę. Oprócz tego, trzeba pamiętać też o tym, że do stażu ubezpieczeniowego nie wlicza się:

  • okresów, w których były opłacane wszystkie składki dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników
  • okresów, w których świadczeniobiorca prowadził gospodarstwo rolne, bądź był zatrudniony w takim gospodarstwie, ale nie był jednocześnie objęty ubezpieczeniem społecznym rolników z tytułu takiego zatrudnienia

Emerytura pomostowa na zasadach ogólnych zostanie przyznana tylko tym świadczeniobiorcom, którzy posiadają staż ubezpieczeniowy, który jest wymagany oraz w przypadku, gdy osoby takie wykonywały pracę o szczególnych charakterze lub w szczególnych warunkach w tym co najmniej po pierwszym dniu:

  • przed 1 stycznia 1999 roku
  • oraz po 31 grudnia 2008 roku

Czy osoby, które zakończyły pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 2009 r. również mogą liczyć na przyznanie emerytury pomostowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Jeżeli chodzi o osoby, które zakończyły swoją pracę w szczególnych warunkach lub w szczególny charakterze przed 2009 r. należy powiedzieć, że one również mają możliwość starania się o uzyskanie emerytury pomostowej. W celu tym należy spełnić jedne z poniższych przesłanek, a należą do nich takie kwestie jak:

  • 1 stycznia 2009 roku świadczeniobiorca posiada okres pracy w szczególnym charakterze lub warunkach
  • przed 1 stycznia 1999 roku świadczeniobiorca wykonywał pracę w szczególnym charakterze lub warunkach

O tym warto pamiętać!

Wszystkie warunki w takiej sytuacji, które odnoszą się do kwestii związanej ze stażem ubezpieczeniowym, wieku emerytalnego, jak również rozwiązania stosunku pracy ze swoim pracodawcą mogą zostać spełnione nawet po 31 grudnia 2008 roku.

W jakim momencie ustaje prawo do pobierania emerytury pomostowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Prawo do pobierania emerytury pomostowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustaje w chwili, gdy na dzień przed uzyskaniem prawa do normalnej emerytury nastąpi osiągnięcie wieku emerytalnego, bądź też śmierć osoby uprawnionej do pobierania takiego świadczenia.

emerytura pomostowa

Jakich okresów nie wlicza się do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie wlicza się takich okresów jak: zasiłek choroby, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, służba wojskowa, urlop dla poratowania zdrowia, urlop szkoleniowy, przebywanie na urlopie na dalsze kształcenie się, jak również pozostawania w stanie nieczynnym.

 Co się stanie, jeżeli został złożony wniosek o emeryturę pomostową bez rozwiązania stosunku pracy?

W przypadku, gdy osoba złożyła wniosek o przyznanie emerytury pomostowej bez rozwiązania stosunku pracy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda w przedmiocie tej sprawy decyzję odmowną. Natomiast zanim decyzja odmowna zostanie wydana to ZUS w sposób skrupulatny przeanalizuje wszystkie nadesłane dokumenty, jak również zapozna się z tym, czy oprócz braku rozwiązania stosunku pracy zostały spełnione w odpowiedni sposób pozostałe wymagania, które są warunkiem otrzymania emerytury pomostowej.