Fundusze inwestycyjne co to?

Fundusze inwestycyjne co to?

6 lipca, 2023 0 przez Redakcja

Jednym z najpopularniejszych instrumentów na rynku akcji są fundusze inwestycyjne jako opcja, która zapewnia lepsze zyski bez narażania majątku na ryzyko.

Fundusze inwestycyjne co to?

Są one narzędziem zdolnym do przyciągania, inwestowania i zarządzania środkami małych i średnich inwestorów w zamian za proporcjonalną część zysków poprzez nabycie udziałów w funduszach. Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez ekspertów w celu osiągnięcia zdywersyfikowanych portfeli, które generują wyższe zyski na korzyść klienta.

Jedną z ich głównych cech jest to, że składają się one z koszyka aktywów finansowych, które mogą obejmować akcje i dług rządowy, generując różne kombinacje w celu uzyskania pozytywnych zwrotów przy mniejszej ekspozycji na ryzyko.

Na rynku istnieje różnorodność funduszy, które dostosowują się do typu inwestora, czyli ryzyka i horyzontu inwestycyjnego osoby, która decyduje się na zakontraktowanie jednego z tych instrumentów finansowych. Dzięki temu osiąg się dobrą dywersyfikację.

Dywersyfikacja w aktywach wchodzących w skład funduszu inwestycyjnego pozwala na lepszą kontrolę ryzyka; należy jednak pamiętać, że nie eliminuje ona całkowicie tego czynnika. Każdy musi wiedzieć, jakie ryzyko jest skłonny podjąć.

Fundusze inwestycyjne można sklasyfikować według ich horyzontu czasowego

Generalnie fundusze inwestycyjne można sklasyfikować ze względu na ich horyzont czasowy:

  • Krótkoterminowe: strategia o horyzoncie czasowym od jednego do trzech miesięcy, z minimalną ekspozycją na ryzyko. Jedną z jego zalet jest to, że dostęp do kapitału można uzyskać z dnia na dzień.
  • Średnioterminowe: charakteryzują się tym, że mają horyzont od 1 do 3 lat. W ich skład mogą wchodzić aktywa o stałym dochodzie i rynku pieniężnym.
  • Długoterminowe: ich horyzont jest dłuższy niż 3 lata i mają na celu realizację projektów o wysokiej stopie zwrotu. W tej opcji będzie to zależało od aktywów, które się na nie składają i ryzyka, jakie może podjąć uczestnik.

Jak klasyfikowane są fundusze inwestycyjne?

Rodzaje istniejących funduszy inwestycyjnych są definiowane zgodnie z profilem inwestora i jego potrzebami, umożliwiając dostęp do rynku akcji i dywersyfikację osobistego portfela. Generalnie wyróżnia się między innymi fundusze akcyjne, dłużne i mieszane.

  • Fundusze o stałym dochodzie: są to portfele, które inwestują w obligacje emitowane przez rządy, instytucje bankowe lub firmy zgodnie. Fundusze te są oceniane według jakości kredytowej ich aktywów i ich zdolności płatniczej.
  • Fundusze akcji: inwestują w aktywa o wyższej ekspozycji na ryzyko, takie jak akcje spółek notowanych na giełdzie, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.